Reklamačný poriadok pre nákup tovaru v internetovom obchode

Spoločnosť  ZVL LOŽISKÁ s.r.o., Kamenná cesta 16/B, 010 01 Žilina, Slovensko, IČO: 31 591 451, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1373/L vydáva tento Reklamačný poriadok v súlade s ust. § 18 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Účelom Reklamačného poriadku je informovať Spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť  a o vykonávaní záručných opráv.

Reklamačný poriadok sa vzťahuje výlučne na predaj Tovarov zo strany Predávajúceho Spotrebiteľovi v internetovom obchode umiestnenom na internetovej stránke https://eshop.zvlloziska.sk/. Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na Tovar, ktorý bol poskytnutý v rámci marketingových alebo iných akcií na podporu predaja bezplatne. Zodpovednosť Predávajúceho za vady takéhoto Tovaru je zo zákona vylúčená.

Reklamačný poriadok je viditeľne umiestnený na E-shope Predávajúceho v sekcii https://eshop.zvlloziska.sk/info/. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto Reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia Spotrebiteľa. Zmena Reklamačného poriadku sa nevzťahuje na reklamáciu Tovaru, ktorý bol zakúpený pred jej účinnosťou.

Reklamačný poriadok je platný a účinný odo dňa 2.3.2021.

I.           Vymedzenie pojmov

Pojmy uvedené s veľkým písmenom, budú mať v  Reklamačnom poriadku nižšie uvedený význam:

Reklamačný poriadok znamená tento reklamačný poriadok

Predávajúci znamená spoločnosť ZVL LOŽISKÁ s.r.o., Kamenná cesta 16/B, 010 01 Žilina, Slovensko, IČO: 31 591 451, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1373/L.

E-shop znamená internetový obchod Predávajúceho, ktorý je umiestnený na internetovej stránke https://eshop.zvlloziska.sk/.

Tovar znamená každú hnuteľnú vec umiestnenú na E-shope, ktorú Predávajúci ponúka k predaju prostredníctvom E-shopu.

Kúpna cena znamená kúpnu cenu za Tovar. Kúpna cena je uvedená s DPH. Kúpna cena nezahŕňa prípadné náklady na dodanie Tovaru Kupujúcemu.

Kupujúci znamená každú fyzickú osobu plne spôsobilú na právne úkony alebo právnickú osobu, od ktorej Predávajúci obdrží riadne vyplnenú Objednávku v súlade s VOP na Tovar.

Spotrebiteľ znamená každú fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy na strane Kupujúceho nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

VOP znamená Všeobecné obchodné podmienky pre nákup Tovaru v internetovom obchode Predávajúceho, ktoré upravujú práva a povinnosti súvisiace s nákupom Tovaru v internetovom obchode umiestnenom na internetovej stránke https://eshop.zvlloziska.sk/ a sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim (prevádzkovateľom internetového obchodu) a Kupujúcim.

Objednávka znamená Kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár Predávajúcemu spôsobom uvedeným v článku III VOP. Objednávka obsahuje informácie o objednanom Tovare a o Kupujúcom. Objednávka sa pre účely uzavretia Kúpnej zmluvy považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy a tam, kde sa v VOP hovorí o Objednávke, hovorí sa aj o návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy.

Kúpna zmluva znamená kúpnu zmluvu uzavretú medzi Predávajúcim a Kupujúcim, na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu objednaný Tovar  do miesta určenia a Kupujúci sa zaväzuje prevziať Tovar a zaplatiť Predávajúcemu za objednaný Tovar Kúpnu cenu a cenu za prepravu. Neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy sú VOP.

Spotrebiteľská zmluva znamená každú Kúpnu zmluvu alebo inú zmluvu bez ohľadu na jej právnu formu, ktorú uzatvára Predávajúci so Spotrebiteľom.

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

Zákon o ochrane osobných údajov  znamená zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení

Zákon o ochrane spotrebiteľa znamená zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

II.        Právo na uplatnenie reklamácie

V prípade výskytu vady na zakúpenom Tovare má Spotrebiteľ právo vadu reklamovať. Za účelom správneho posúdenia uplatnenej reklamácie je nevyhnutné, aby bol reklamovaný Tovar čistý, suchý (t.j. textília, koža, syntetický materiál resp. iný materiál, z ktorého je vyhotovený Tovar nesmie obsahovať vodu), kompletný a v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami. Inak je Predávajúci oprávnený odmietnuť prebratie predmetu reklamácie.

Spotrebiteľ je pri používaní Tovaru povinný dodržiavať podmienky stanovené pre používanie Tovaru v záručnom liste alebo v návode na použitie a neužívať Tovar spôsobom, ktorý je v rozpore s obvyklým účelom jeho použitia.

III.        Miesto a spôsob uplatnenia reklamácie

Spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu nasledovne:

a)    v ktorejkoľvek Prevádzkarni Predávajúceho;

b)    písomnou vlastnoručne podpísanou reklamáciou odoslanou na adresu sídla Predávajúceho spolu s reklamovaným Tovarom prostredníctvom bežného poštového balíka alebo prostredníctvom kuriéra. Predávajúci nepreberá zakúpený Tovar, ktorý mu bol zaslaný prostredníctvom dobierky.

c)    elektronicky prostredníctvom formuláru „Reklamácia“, ktorý je umiestnený na internetovej stránke E-shopu v sekcii „Zákazník“. Takto vyplnený formulár je možné zaslať Predávajúcemu aj elektronicky prostredníctvom E-shopu. Spotrebiteľ je zároveň povinný bezodkladne predložiť reklamovaný Tovar Predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe Tovaru v ktorejkoľvek jeho prevádzkarni alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu sídla Predávajúceho. Pre spárovanie reklamovaného Tovaru s uplatnenou reklamáciou oznámi Spotrebiteľ Predávajúcemu pri predložení reklamovaného Tovaru svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum uskutočnenia reklamácie prostredníctvom formuláru „Reklamácia“, ktorý je umiestnený na internetovej stránke E-shopu. Až po splnení postupu uvedeného v tomto písmene sa reklamácia Tovaru považuje za uplatnenú.

Adresa sídla Predávajúceho pre uplatnenie reklamácie spôsobom uvedeným v písmene b) predchádzajúceho bodu je  ZVL LOŽISKÁ s.r.o., Kamenná cesta 16/B, 010 01 Žilina, Slovensko, Slovenská Republika, e-mail:obchod@zvlloziska.sk.

  1. V prípade ak bude reklamácia zo  strany Predávajúceho uznaná, Predávajúci vráti Spotrebiteľovi poštovné.
  2. V prípade ak je v záručnom liste určená iná osoba na opravu Tovaru, ktorá je v mieste prevádzky Predávajúceho alebo v mieste pre Spotrebiteľa bližšom, uplatní Spotrebiteľ právo na opravu Tovaru u osoby určenej na vykonanie záručnej opravy. Osoba určená na opravu Tovaru je povinná opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji Tovaru medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.
  3. Pre uplatnenie reklamácie je Spotrebiteľ povinný predložiť Predávajúcemu s reklamovaným Tovarom, doklad o kúpe Tovaru.

IV.        Lehota na uplatnenie reklamácie

Záručná doba na uplatnenie reklamácie na Tovar je 24 mesiacov a na použitý Tovar 12 mesiacov. Ak je na Tovare, jeho obale alebo na návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia objednaného Tovaru Spotrebiteľom.

Doba od uplatnenia reklamácie až do času, keď Spotrebiteľovi po skončení opravy vznikla povinnosť prevziať Tovar, sa do záručnej doby nepočíta. V prípade ak dôjde k výmene reklamovaného Tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového Tovaru.

Práva zo zodpovednosti za vady Tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

V.          Zodpovednosť predávajúceho

Predávajúci zodpovedá za to, že objednaný Tovar je bez vád, má požadovanú, prípadne právnymi predpismi stanovenú akosť, mieru, množstvo alebo hmotnosť.

Predávajúci zodpovedá za to, že Tovar v čase prevzatia Spotrebiteľom má vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, že ho možno použiť podľa povahy a účelu Kúpnej zmluvy  alebo podľa toho, čo si zmluvné strany dojednali, a že vec nemá právne vady.

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má objednaný Tovar v čase jeho prevzatia Spotrebiteľom. Pri použitom Tovare nezodpovedá Predávajúci za vady vzniknuté jeho použitím alebo opotrebením. Pri Tovare, ktorý sa predáva za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná.

Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru:

a)    pre ktoré bola Spotrebiteľovi poskytnutá zľava z Kúpnej ceny,

b)    ktoré vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia Tovaru, jeho nesprávnym či nadmerným používaním, mechanickým poškodením, nesprávnym skladovaním alebo, ktoré boli spôsobené nedovoleným zásahom.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať Spotrebiteľovi potvrdenie ihneď, ak to nie je možné, musí sa Spotrebiteľovi doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. V prípade uplatnenia reklamácie spôsobom uvedeným v článku III bod 1 písm. b) a c) Reklamačného poriadku, odošle Predávajúci Spotrebiteľovi písomné potvrdenie elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v reklamácií alebo v užívateľskom účte Spotrebiteľa alebo na poštovú adresu Spotrebiteľa. V potvrdení Predávajúci uvedie:

–       poradové číslo reklamácie (v bežnom kalendárnom roku);

–       meno, priezvisko, telefón a bydlisko Spotrebiteľa;

–       názov, resp. iné označenie Tovaru, farbu, veľkosť reklamovaného Tovaru;

–       kúpnu cenu reklamovaného Tovaru (ak bola poskytnutá zľava, aj výšku zľavy reklamovaného Tovaru);

–       deň zakúpenia Tovaru (deň uzavretia Kúpnej zmluvy);

–       opis reklamovanej vady;

–       požiadavka Spotrebiteľa (aký spôsob vybavenie reklamácie Spotrebiteľ požaduje);

–       lehotu na vybavenie reklamácie, pokiaľ nie je reklamácia vybavená priamo na mieste v čase uplatnenia reklamácie;

–       spôsob vybavenia reklamácie;

–       podpis Spotrebiteľa a Predávajúceho alebo ním povereného zamestnanca.

 

  1. Ak Spotrebiteľ uplatní reklamáciu, Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec poučí Spotrebiteľa o jeho právach podľa článku IX bod 10, 11 a 12 VOP a na základe rozhodnutia Spotrebiteľa, ktoré z týchto práv Spotrebiteľ uplatňuje, určí Predávajúci spôsob vybavenia reklamácie podľa článku VI bod 1 Reklamačného poriadku ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
  2. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie je Predávajúci povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu Tovaru za nový Tovar.
  3. Predávajúci je povinný vydať Spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Písomný doklad o vybavení reklamácie odošle Predávajúci Spotrebiteľovi elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v reklamácií alebo v užívateľskom účte Spotrebiteľa alebo na poštovú adresu Spotrebiteľa.

VI.        Vybavenie reklamácie

Reklamácia sa považuje za vybavenú ukončením reklamačného konania odovzdaním opraveného Tovaru, výmenou Tovaru, vrátením Kúpnej ceny Tovaru, vyplatením primeranej zľavy z Kúpnej ceny Tovaru, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.

Ak má Tovar vadu, ktorú možno odstrániť, Predávajúci ju bezplatne, riadne bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie odstráni. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný Tovar za bezvadný, ak to Spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti. Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti Tovaru, výmenu súčasti Tovaru, len ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. Za odstrániteľné vady možno považovať také vady, ktorých odstránením (opravou) neutrpí vzhľad, funkcia a kvalita Tovaru

Ak má Tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať ako Tovar bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád Tovar riadne užívať. Za neodstrániteľné vady možno považovať také vady, ktoré nemožno opraviť riadne v lehote podľa bodu 2 tohto článku a ktorých odstránením (opravou) utrpí vzhľad, funkcia a kvalita Tovaru.

Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z Kúpnej ceny Tovaru.

Pri Tovare, ktorý bol Spotrebiteľom zakúpený od Predávajúceho s označením vadný alebo použitý, nezodpovedá Predávajúci za vady vzniknuté použitím alebo opotrebením Tovaru. Pri Tovare predávanom  za nižšiu cenu nezodpovedá Predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

V prípade ak si Spotrebiteľ v určenej lehote nevyzdvihne reklamovaný, opravený alebo náhradný Tovar po vybavení reklamácie napriek tomu, že mu Predávajúci spôsobom uvedeným v článku V bod 8 Reklamačného poriadku riadne oznámil vybavenie reklamácie, vyzve Predávajúci Kupujúceho prostredníctvom doporučeného listu odoslaného na poslednú známu adresu Kupujúceho na vyzdvihnutie si tohto Tovaru v lehote 30 dní odo dňa doručenia tejto výzvy. V prípade ak si Kupujúci takýto Tovar nevyzdvihne ani v dodatočne určenej lehote podľa predchádzajúcej vety, je Predávajúci oprávnený takýto Tovar predať tretej osobe alebo inak speňažiť. Týmto spôsobom je Predávajúci oprávnený postupovať aj v prípade, že si Kupujúci neprevezme opakovanú výzvu Predávajúceho podľa prvej vety tohto bodu alebo ak sa táto výzva vráti Predávajúcemu ako nedoručená/nedoručiteľná.  Predávajúci vedie o takto získaných peňažných prostriedkoch osobitnú evidenciu s uvedením identifikácie Kupujúceho, kedy a za akú hodnotu sa takýto Tovar predal a aké náklady vznikli Predávajúcemu v súvislosti s jeho speňažením. V prípade ak Kupujúci požiada Predávajúceho o vydanie takéhoto Tovaru po jeho speňažení, Predávajúci ho informuje o speňažení a po odpočítaní nákladov, ktoré Predávajúcemu v súvislosti so speňažením vznikli, vydá Kupujúcemu zvyšnú časť peňažných prostriedkov zo speňaženia.

Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách (v knihe reklamácií), pričom v tejto evidencii musí byť uvedené číslo reklamačného zápisu a spôsob vybavenia reklamácie. Spotrebiteľ svojím podpisom v reklamačnom zápise potvrdí spôsob vybavenia reklamácie v zmysle tohto článku.