Ako chránime vaše osobné údaje? (GDPR)

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás dôležitá
K ochrane vašich osobných údajov pristupujeme zodpovedne a snažíme sa zabezpečiť popri tom aj vaše právo na informácie. 

Ako zákonný predpoklad slúži predovšetkým zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len GDPR).

Pri spracúvaní osobných Vašich osobných údajov dodržiavame taktiež zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

 1. Prevádzkovateľ osobných údajov.
  ZVL – Ložiská, s.r.o.

  Adresa sídla: Kamenná cesta 16/B, 01001 Žilina
 2. Kontaktné údaje zodpovednej osoby
  Naša spoločnosť vzhľadom na rozsah a predmet svojej činnosti nemá povinnosť stanoviť zodpovednú osobu. Avšak, pokiaľ máte akékoľvek otázky  v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, napíšte nám mail rebros@zvlloziska.sk, telefonicky volajte na číslo +421 905 463 110, alebo nás navštívte osobne na adrese našej spoločnosti. 
 1. Účel spracovania osobných údajov
  Spoločnosť potrebuje pre kvalitné poskytovanie svojich služieb poznať niektoré osobné údaje dotknutých osôb a potrebuje ich poskytovať ďalším príjemcom za účelom plnenia si zákonných povinností a zabezpečovanie služieb najvyššej kvality.

Spoločnosť spracúva poskytnuté osobné údaje za viacerými účelmi:

 • Spracovanie zmluvných a predzmluvných záväzkov
 • Spracovanie personálnej a mzdovej agendy 
 • Spracovanie účtovnej agendy
 • Ochrana bezpečnosti a majetku
 • Dochádzka zamestnancov
 • Zabezpečenie služby
 • Marketingové účely
 • Opatrenia pre odhalenie korupčnej činnosti
 1. Právny základ spracúvania osobných údajov dotknutých osôb:
  Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť postupuje v súlade s platným a aktuálnym zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679(ďalej len GDPR).

Právnym základom spracúvania osobných údajov je:

 • osobitné právne predpisy a to najmä: zákon o sociálnom poistení, zákonník práce, platné mzdové a účtovné predpisy, obchodný zákonník, občiansky zákonník, živnostenský zákon, zákon o ochrane bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 • súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov a to v závislosti od účelu spracúvania osobných údajov
 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
 • spracovanie osobných údajov na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby
 • oprávnený záujem spoločnosti

Spoločnosť spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj vtedy, ak:

a) účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov alebo ich rozsah ustanovuje priamo vykonateľný právne záväzný akt Európskej únie, medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo tento zákon. Ak zoznam alebo rozsah osobných údajov nie je ustanovený, spoločnosť môže spracúvať osobné údaje len v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie ustanoveného účelu spracúvania pri dodržaní základných povinností podľa § 13 ods. 3 písm. a) až e) i) zákona o ochrane osobných údajov.

b) Spoločnosť ďalej spracúva osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby, ak účel spracúvania osobných údajov, okruh dotknutých osôb a zoznam osobných údajov ustanovuje osobitný zákon a to len v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje osobitný zákon. Spracúvané osobné údaje možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť len vtedy, ak osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania, sprístupňovania alebo zverejňovania, zoznam osobných údajov, ktoré možno poskytnúť, sprístupniť alebo zverejniť, ako aj tretie strany, ktorým sa osobné údaje poskytujú, prípadne okruh príjemcov, ktorým sa osobné údaje sprístupňujú, ak zákon o ochrane osobných údajov neustanovuje inak.

c)  spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby,

d) sa spracúvajú osobné údaje, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené; ten, kto tvrdí, že spracúva zverejnené osobné údaje, na požiadanie preukáže úradu, že spracúvané osobné údaje boli už zákonne zverejnené,

e)  spoločnosť spracúva osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany pre tieto účely:

– ochrana bezpečnosti a majetku spoločnosti

– zabezpečenie predzmluvných/ zmluvných vzťahov

 1. Príjemca
  Naša spoločnosť môže poskytovať vaše osobné údaje týmto príjemcom:

  Sprostredkovateľom – ktorí vykonávajú pre našu spoločnosť podporné služby v oblasti miezd a účtovníctva, bezpečnosti a ochrany majetku a zabezpečenia webhostingových služieb.
 1. Súhlas dotknutej osoby
  Spoločnosť získava súhlas dotknutej osoby slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa z právne záväzných aktov Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo zákona.

  Súhlas je udelený samostatne pre každý účel spracovania osobného údaju.
  Súhlas môžete ako dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.
  Spoločnosť rešpektuje súkromie a poskytnuté osobné údaje považuje za dôverné.
 1. Sprostredkovatelia
  Spoločnosť pri svojich podnikateľských aktivitách spolupracuje s viacerými sprostredkovateľmi, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitných služieb, pričom tieto subjekty pri výkone svojej zmluvnej činnosti pre spoločnosť spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb.Jedná sa napríklad o podporné služby v oblasti spracovania účtovných a mzdových služieb, zabezpečenia služieb v oblasti BOZP, PZS a zabezpečenia služieb v oblasti webhostingu.
  Spoločnosť čestne vyhlasuje, že pri výbere jednotlivých sprostredkovateľov dbala na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a ich schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov prijatými bezpečnostnými opatreniami v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.

  Spoločnosť zároveň pri výbere vhodného sprostredkovateľa postupovala tak, aby nedošlo k ohrozeniu práv a právom chránených záujmov dotknutých osôb.
  Spoločnosť ako prevádzkovateľ uzatvorila so sprostredkovateľmi v zmysle § 34 zákona o ochrane osobných údajov písomné zmluvy o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľmi, ktorých poverila spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb  v rozsahu, za podmienok a na účel dojednaný v zmluve a spôsobom podľa zákona o ochrane osobných údajov.
 1. Podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov dotknutých osôb
  Spoločnosť spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje dotknutých osôb automatizovanými i neautomatizovanými prostriedkami spracúvania.

  Spoločnosť spracúvané osobné údaje nezverejňuje, okrem prípadov, ak si to vyžaduje osobitný právny predpis alebo rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu.
  Spoločnosť nebude spracúvať Vaše osobné údaje bez Vášho výslovného súhlasu alebo iného zákonného právneho základu za iným účelom, ani vo väčšom rozsahu ako je uvedené v tejto informácii a evidenčných listoch jednotlivých informačných systémoch prevádzkovateľa.
 1. Doba uchovania osobných údajov dotknutých osôb
  Doba uchovania osobných údajov je stanovená podľa účelu spracovania osobných údajov a podľa požiadaviek osobitých predpisov.

  Konkrétne doby uchovania predpisuje interný predpis Registratúrny plán spoločnosti vypracovaný v zmysle zákona o archívoch a registratúrach.
  Spoločnosť predpísaným spôsobom zlikviduje tie osobné údaje, ktorých účel spracúvania  a doba uchovania sa skončila. Po skončení vymedzeného účelu je spoločnosť oprávnená spracúvať osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu a to na výskum alebo na účely štatistiky v ich anonymizovanej podobe.
  Spoločnosť zabezpečuje, aby osobné údaje dotknutých osôb boli spracúvané vo forme umožňujúcej identifikáciu jednotlivých dotknutých osôb počas doby nie dlhšej, ako je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania.
 1. Automatizované individuálne rozhodovania vrátane profilovania
  Cookies
  Spoločnosť momentálne nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie (googleanalytics, facebook a iné..) pri svojej podnikateľskej činnosti. V prípade, že takéto rozhodovanie bude aplikované, spoločnosť dostupnými formami oznámi dotknutým osobám tieto skutočnosti.

 

Cookies – všeobecné informácie

Na rôznych stránkach používame cookies, aby bola návšteva našej webovej stránky atraktívna a aby sme mohli využívať určité funkcie a štatisticky zaznamenávať používanie našich webových stránok. Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré váš prehliadač vytvorí automaticky a ktoré sú uložené vo vašom koncovom zariadení (laptop, tablet, smartfón atď.) pri návšteve našej stránky. Súbory cookies nepoškodzujú vaše koncové zariadenie, neobsahujú vírusy, trójske kone alebo iný škodlivý softvér. V súbore cookie sa ukladajú informácie, ktoré vyplývajú vždy z konkrétneho použitia koncového zariadenia. To však neznamená, že okamžite obdržíme informáciu o vašej identite.

Väčšina súborov cookies, ktoré používame, sa po ukončení relácie prehliadača (tzv. cookies relácie alebo ‘session cookies‘) opäť vymaže. Prostredníctvom toho môžeme napríklad ponúknuť zobrazenie nákupného košíka zahŕňajúceho viaceré stránky, na ktorom môžete vidieť, koľko položiek máte v nákupnom košíku a akú máte aktuálnu hodnotu nákupu. Ostatné súbory cookies zostávajú vo vašom počítači a umožňujú nám, aby sme opäť rozpoznali váš počítač pri ďalšej návšteve (tzv. trvalé súbory cookies alebo cookies s viacerými reláciami). Najmä tieto cookies slúžia na to, aby bola naša ponuka užívateľsky prívetivá, efektívnejšia a bezpečnejšia. Napríklad vám tieto súbory umožnia zobrazenie informácií, ktoré sú špecificky prispôsobené vašim záujmom na stránke.

Samozrejme, môžete si nastaviť svoj prehliadač tak, aby neukladal naše cookies vo vašom koncovom zariadení. Funkcia pomoci na lište s ponukami väčšiny webových prehliadačov vám ukáže, ako zabrániť prehliadaču akceptovať nové súbory cookies, ako nechať váš prehliadač upozorniť, keď dostanete nový súbor cookie, alebo ako môžete odstrániť všetky už prijaté súbory cookies a ako môžete všetky ostatné zablokovať.

Postupujte prosím nasledovne:

V programe Internet Explorer

 1. V ponuke „Nástroje“ vyberte položku „Možnosti siete internet“..
 2. Kliknite na kartu „Ochrana osobných údajov“.
 3. Teraz môžete nastaviť bezpečnostné nastavenia pre internetovú zónu. Tu nastavíte, či a ktoré súbory cookies sa majú prijať alebo zamietnuť.
 4. Pomocou tlačidla „OK“ potvrdíte vaše nastavenie..

V programe Firefox:

 1. V ponuke „Nástroje“ vyberte položku „Nastavenia“.
 2. Kliknite na položku „Ochrana osobných údajov“.
 3. Zvolte v Drop-Down nabídce zadání „Nastavit dle uživatelem definovaných nastaveních“.
 4. V rozbaľovacej ponuke zvoľte položku „vytvoriť podľa užívateľsky definovaných nastavení“. Teraz môžete nastaviť, či chcete cookies akceptovať, ako dlho chcete súbory cookies ponechať a pridať výnimky, ktorým stránkam chcete vždy alebo nikdy dovoliť používanie súborov cookies.
 5. Pomocou tlačidla „OK“ potvrdíte vaše nastavenie..

V programe Google Chrome:

 1. V lište symbolov prehliadača kliknite na ponuku Chrome.
 2. Teraz zvoľte „Nastavenia“.
 3. Kliknite na „Zobraziť rozšírené nastavenia“.
 4. V časti „Ochrana osobných údajov“ kliknite na položku „Nastavenia obsahu“.
 5. V časti „Cookies“ môžete pre cookies vykonať nasledovné nastavenia:
  • Vymazať Cookies
  • Štandardne blokovať Cookies
  • Po ukončení prehliadača štandardne vymazať súbory cookies a údaje webových stránok

Schváliť výnimky pre cookies určitých webových stránok alebo domén. Upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť používať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu.

Pokiaľ u týchto cookies a/alebo informácií v nich obsiahnutých ide o osobné údaje, právnym základom spracovania údajov je článok 6 odsek 1, písmeno f) GDPR. Náš záujem o optimalizáciu našich webových stránok sa považuje za oprávnený v zmysle vyššie uvedeného predpisu.

Google Analytics

Na účely navrhovania na základe potrieb a neustálej optimalizácie našich stránok používame na základe článku 6 odsek 1 písmeno f) GDPR službu Google Analytics, webovú analytickú službu Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland/Írsko („Google“). Služba Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania webovej stránky. V tomto kontexte sa vytvárajú pseudonymizované používateľské profily a používajú sa súbory cookies. Informácie o používaní tejto webovej stránky vytvorené súborom cookie, ako napríklad

typ/verzia prehliadača,

použitý operačný systém,

predchádzajúca URL adresa (predtým navštívená stránka),

predchádzajúca URL adresa (predtým navštívená stránka),

čas žiadosti servera

V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie prehľadov o aktivitách webovej stránky a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa používania webovej stránky a internetu prevádzkovateľovi webových stránok. IP adresa sprostredkovaná vaším prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics sa nezlúči s inými informáciami spoločnosti Google. Ukladaniu súborov cookies môžete zabrániť odpovedajúcim nastavením softvéru prehliadača; upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť úplne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie spoločnosťou Google a súvisiacich s používaním webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) a spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a nainštalovaním pluginu (zásuvného modulu) prehliadača dostupného pod nasledujúcim odkazom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ako alternatívu k doplnku (add-on) prehliadača, najmä pri prehliadačoch na mobilných koncových zariadeniach, môžete zabrániť zhromažďovaniu pomocou služby Google Analytics kliknutím na tento odkaz. Nastaví sa cookie opt-out (odhlásenie), ktoré zabráni budúcemu zhromažďovaniu vašich údajov pri návšteve týchto webových stránok. Súbor cookie opt-out (odhlásenie) je platný iba v tomto prehliadači a iba pre našu webovú stránku a uloží sa vo vašom zariadení. Ak vymažete súbory cookies v tomto prehliadači, musíte znova nastaviť cookie opt-out (odhlásenie). Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v súvislosti so službou Google Analytics nájdete na webovej stránke Google na adrese:

Targeting

Takzvané opatrenia targetingu/zacielenia, ktoré sú uvedené nižšie a ktoré používame, sa vykonávajú na základe článku 6 odsek 1 písmeno f) GDPR (oprávnený záujem). Využívané opatrenia targetingu/zacielenia používame na to, aby sa na vašich koncových zariadeniach zobrazovali iba reklamy, ktoré sú orientované na vaše skutočné alebo vnímané záujmy, a aby ste neboli obťažovaní reklamami, ktoré nie sú pre vás zaujímavé.

Onsite-Targeting

Na našej webovej stránke sú cookies slúžiace na zhromažďovanie a vyhodnocovanie informácií na optimalizáciu vkladania reklamy. Tieto informácie zahŕňajú napríklad údaje, ktoré stránky ste si prezerali na našich webových stránkach/aplikáciách. Zhromažďovanie a vyhodnocovanie sa vykonáva výlučne pseudonymom a neumožňuje vás identifikovať. Najmä sa nezlúčia žiadne informácie s osobnými údajmi o vás. Na základe informácií vám môžeme ukázať na našich stránkach ponuky, ktoré sú špeciálne zamerané na vaše záujmy, ako tieto vyplývajú z vášho predchádzajúceho správania používateľa.

Re-Targeting

Tiež používame technológie retargeting (opätovné zacielenie reklamy) od externých poskytovateľov služieb, ako napríklad Pixel Facebook Ireland Limited, 4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR, D2 Dublin („Facebook). Retargeting (opätovné zacielenie reklamy) nám umožňuje upraviť našu online ponuku zaujímavejšou pre vás. Týmto spôsobom môžeme na webových stránkach našich partnerov konkrétne cielene osloviť našich používateľov online reklamy, ktorí sa už zaujímali o náš obchod a naše produkty. Zo štúdií vieme, že zobrazovanie personalizovanej reklamy na základe záujmov používateľa internetu je zaujímavejšie ako reklama, ktorá nemá takýto osobný vzťah. Zhromažďovanie údajov spoločnosťou Facebook môžete odmietnuť tu.

Na tento účel sa nastaví súbor cookie, pomocou ktorého sa zhromažďujú údaje o záujmoch použitím pseudonymov. Tieto informácie slúžia na vkladanie reklám na webových stránkach našich partnerov na základe záujmov o našich ponukách. Neukladajú sa žiadne bezprostredné osobné údaje a žiadne používateľské profily nebudú zlúčené s osobnými údajmi o vás.

Máte možnosť deaktivovať zhromažďovanie údajov na účely personalizovanej reklamy. Potom sa nastaví súbor cookie, ktorý natrvalo zabráni zhromažďovaniu údajov, pokiaľ nevyberiete tento súbor cookie vo vašom prehliadači alebo ho odstránite pomocou funkcie „Vymazať všetky súbory cookies“. Námietku môžete kedykoľvek zopakovať.

Google Adwords

Naša webová stránka používa službu Google Adwords. Služba Google AdWords je online reklamný program spoločnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland/Írsko (“Google”).

Na jednej strane používame funkciu remarketingu v rámci služby Google AdWords. Funkcia remarketingu nám umožňuje zobrazovať používateľov našej webovej stránky na iných webových stránkach v rámci display network/obsahovej siete Google (v samotnom Google, tzv. „reklamách Google“ alebo iných webových stránkach) reklamné inzeráty založené na ich záujmoch. Za týmto účelom sa analyzuje interakcia používateľov na našej webovej stránke, napríklad o ktoré ponuky má používateľ záujem, aby sa mohla cielená reklama zobrazovať používateľom aj po návšteve našej webovej stránky na iných stránkach. Spoločnosť Google ukladá číslo do prehľadávačov používateľov, ktorí navštívia určité služby Google alebo webové stránky v display network/obsahovej sieti Google. Toto číslo, označované ako „cookie“, zaznamenáva návštevy týchto používateľov. Toto číslo sa používa na jednoznačnú identifikáciu webového prehliadača v konkrétnom počítači a nie na identifikáciu osoby, osobné údaje sa neukladajú. Právnym základom tohto spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR.

Používanie súborov cookies spoločnosťou Google môžete deaktivovať prostredníctvom nasledujúceho odkazu a stiahnutím a inštaláciou pluginu, ktorý je tam pripravený: .

Viac informácií o remarketingu Google a zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na stránke:

Účet zákazníka/ Účet uživatele

Aby sme vám poskytli čo najväčší komfort, ponúkame vám trvalé uloženie vašich osobných údajov na zákazníckom účte/používateľskom účte chránenom heslom..

Vytvorenie používateľského účtu je v zásade dobrovoľné. Ak si vytvoríte užívateľský účet, nasleduje spracovanie tu zhromaždených údajov na základe článku 6 odsek 1 písmeno b) GDPR. Po nastavení zákazníckeho účtu sa nevyžaduje opätovný vstup údajov. Okrem toho môžete kedykoľvek zobraziť a meniť údaje uložené vo vašom zákazníckom účte.

Iba ak chcete realizovať objednávky prostredníctvom našej webovej stránky, je otvorenie zákazníckeho účtu pre realizáciu zmluvy povinné.

Okrem údajov požadovaných počas objednávky musíte pri nastavovaní zákazníckeho účtu uviesť svoje vlastné heslo. Toto sa spolu s vašou e-mailovou adresou používa na prístup k vášmu zákazníckemu účtu. Zaobchádzajte, prosím, so svojimi osobnými prístupovými údajmi dôverne a najmä ich nesprístupnite neoprávneným tretím stranám. Upozorňujeme, že aj keď opustíte našu webovú stránku, automaticky sa prihlásite, pokiaľ sa aktívne neodhlásite.

Kedykoľvek máte možnosť vymazať svoj užívateľský účet. Upozorňujeme však, že to neznamená, že nasleduje vymazanie údajov zobrazovaných v zákazníckom účte, ak ste už u nás realizovali objednávku. Vymazanie vašich údajov sa uskutoční automaticky po uplynutí platnosti našich obchodných a daňových povinností uchovávania. Právnym základom tohto ďalšieho spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno c) GDPR a článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR.

Nadviazanie kontaktu

Máte možnosť nás kontaktovať niekoľkými spôsobmi. E-mailom, telefonicky alebo poštou. Keď nás kontaktujete, použijeme osobné údaje, ktoré nám v tomto rámci poskytnete dobrovoľne, s jediným cieľom kontaktovať vás a spracovať vašu žiadosť. Právnym základom tohto spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno a), článok 6 odsek 1 písmeno b), článok 6 odsek 1 písmeno c) GDPR a článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR.

Pluginy sociálnych médií

Aby sme šírili meno našej spoločnosti, používame na našej webovej stránke sociálne pluginy z rôznych sociálnych sietí na základe článku 6 odsek 1 písmeno f) GDPR. Súvisiaci reklamný účel sa má považovať za oprávnený záujem v zmysle GDPR. Zodpovednosť za prevádzku, ktorá je v súlade s ochranou údajov, zaručujú príslušní poskytovatelia.

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov príslušným poskytovateľom, ako aj vaše súvisiace práva a možnosti nastavenia na ochranu vášho súkromia, nájdete v príslušných zásadách ochrany osobných údajov poskytovateľa, na ktoré odkazujeme ďalej.

Predchádzajúcim odhlásením sa zo stránok sociálnych sietí a vymazaním súborov cookies môžete zabrániť sociálnym sieťam pri priradení vašich zhromaždených informácií k používateľským účtom sociálnych sietí počas návštevy eshop.zvlloziska.sk. Ak nechcete, aby sociálne siete priamo priradili údaje zozbierané prostredníctvom našej webovej stránky k vášmu profilu, musíte sa pred tým, ako navštívite našu webovú stránku, odhlásiť z príslušných sociálnych sietí.

Facebook Connect / Login

Spoločnosť ZVL – Ložiská, s.r.o. ponúka používateľovi možnosť prihlásiť sa k službe pomocou svojho účtu Facebook (tzv. funkcia Facebook-Connect). Facebook Connect je služba sociálnej siete Facebook, ktorú prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Ltd. 4 GRAND CANAL SQUARE, GRAND CANAL HARBOUR, D2 Dublin („Facebook“). Ďalšia registrácia u spoločnosti ZVL – Ložiská, s.r.o. sa nevyžaduje. Pri registrácii bude používateľ presmerovaný na webovú stránku Facebooku, kde sa môže prihlásiť so svojimi údajmi o využívaní. To navzájom prepája profil Facebooku a službu ZVL – Ložiská, s.r.o. Spojením obdrží spoločnosť ZVL – Ložiská, s.r.o. automaticky informácie od spoločnosti Facebook, so sprostredkovaním ktorých používateľ súhlasil (napríklad meno, priezvisko, e-mailová adresa, profilový obrázok, pohlavie, zoznam priateľov). Tieto informácie používame na to, aby sme vás mohli identifikovať v rámci použitia ZVL – Ložiská, s.r.o.

Právnym základom tohto spracovania údajov je článok 6 odsek 1 písmeno a) GDPR

Ďalšie informácie o službe Facebook Connect a nastaveniach súkromia si vyhľadajte, prosím, v zásadách ochrany osobných údajov: www.facebook.com/about/privacy.

Facebook

Na tejto webovej stránke sa používajú ďalšie sociálne pluginy spoločnosti Facebook. Ide pritom o ponuky spoločnosti Facebook..

Keď navštívite stránku, ktorá obsahuje takýto plugin, váš prehliadač sa pripojí na Facebook a obsahy sa načítajú z týchto stránok. Vašu návštevu tejto webovej stránky tak môže sledovať spoločnosť Facebook, aj keď aktívne nepoužívate žiadnu funkciu sociálneho pluginu. Ak máte účet na Facebooku, môžete použiť taký sociálny plugin a zdieľať informácie so svojimi priateľmi. Spoločnosť ZVL – Ložiská, s.r.o. nemá žiadny vplyv na obsah pluginov a sprostredkovanie informácií.

Spoločnosť Facebook poskytuje podrobné informácie o rozsahu, povahe, účelu a ďalšom spracovaní vašich údajov na svojich internetových stránkach. Tu nájdete ďalšie informácie o vašich právach a možnostiach nastavení k ochrane vášho súkromia.

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook: www.facebook.com/about/privacy.

 1. Práva dotknutej osoby spojené so spracovaním jej osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať:

 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • prístup k jej osobným údajom,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • vymazanie jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • obmedzenie spracúvania jej osobných údajov,
 • dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti adresovanej spoločnosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, spoločnosť je povinná osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia,
 • zabrániť spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 • právo na prenos jej osobných údajov k inému prevádzkovateľovi
 • to, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy a o tom  či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,
 • právo podať návrh na začatie konania podľa § 100. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika alebo kontaktovať úrad prostredníctvom jeho webového sídla http://www.dataprotection.gov.sk.

 Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Žiadosť dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov vybaví spoločnosť bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

 Spoločnosť je povinná písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.

 Obmedzenie práv dotknutej osoby podľa zákona o ochrane osobných údajov spoločnosť bez zbytočného odkladu písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Spoločnosť Vás, ako dotknutú osobu týmto informovala o ochrane Vašich osobných údajov a poučila Vás o Vašich právach vo vzťahu k ochrane osobných údajov v rozsahu tejto písomnej informačnej povinnosti.

V Žiline dňa 25.5.2018